เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (POWER GENERATOR)

เป็นเครื่องให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยต้นกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล หรือจากพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA) จนถึงเครื่องให้ กำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าถึง 2,200 กิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA) สามารถใช้งานร่วมกับ ระบบ UPS ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าหลักเกิดการขัดข้องเป็นเวลานาน หรือเป็นหน่วยสำรองไฟฟ้าให้แก่ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ปั๊มน้ำดับเพลิง หรือ ระบบลิฟท์เป็นต้น