วิศวกรออกแบบ 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและควบคุมงานระบบดับเพลิงพิเศษ(Pre-action & Sprinkle , Fire Alarm System และ Air Sampling Detection)
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ,ประสานงานกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสรุปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 •  ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 •  มีความรู้ความเข้าใจในระบบ EE&ME และงานดับเพลิง (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  มีประสบการณ์ด้าน Data Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  ใช้โปรแกรม Ms.Office และ Auto CAD ได้ดี
 •  หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม-เครื่องกล/ไฟฟ้า (*พิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 •  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
 •  หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่างเทคนิค (ระบบปรับอากาศ) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บำรุงรักษา และแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศ
 • ควบคุมการติดตั้ง และตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตามแผนประจำปี และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิค/ เครื่องกล หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบเครื่องปรับอากาศ หรือชิลเลอร์
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางป้องกันได้
 • ขับรถยนต์/มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

วิศวกรเครื่องกล 1อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบระบบปรับอากาศ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ความไวสูง, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยการฉีดสารสะอาดดับเพลิง
 • ประสานงานกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสรุป
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์ด้าน Data Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Ms. Office และ Auto CAD ได้ดี
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม-เครื่องกล (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

วิศวกรโครงการ 1อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานโครงการ งานติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ และดูแลผู้รับเหมาในการดำเนินงาน
 • สนับสนุนงานขาย (ตรวจสอบ TOR, BOQ)
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ,ประสานงานกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสรุป
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบ /ควบคุมงามติดตั้งระบบปรับอากาศ
 • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Protection) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประเมินและจัดทำ BOQ งานติดตั้งระบบด้านวิศวกรรมได้
 • มีประสบการณ์ด้าน Data Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่าน-เขียนแบบ และใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม-เครื่องกล (*พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการควบคุมโครงการ และบริหารงานโครงการ 
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ