วิศวกรซ่อมบำรุง (Service Engineer) 1  อัตรา

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • - บำรุงรักษา และแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟ
 • - ควบคุมการติดตั้ง และตรวจสอบอุปกรณ์
 • - ปฏิบัติงานตามแผนประจำปี และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟกำลัง /ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบเครื่องสำรองไฟ
 • - มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
 • - มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางป้องกันได้
 • - หากมีใบวิชาชีพด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ 
 • - หากมีใบวิชาชีพด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 2  อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • - ดูแลงานติดตั้งอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • - ออกแบบ/ประเมินราคาและจัดทำรายการคำนวณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
 • -ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน ดูแลผู้รับเหมาในการดำเนินงาน
 • - ตรวจสอบ BOQ ระบบงานติดตั้ง
 • - ประสานงานกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสรุป
 • - ทำงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)
 • - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุ 28-33 ปี
 • - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาเครื่องกล
 • - มีประสบการณ์ในการติดตั้ง และควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • - หากมีประสบการณ์ด้าน Data Center หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท (UPS, CRAC,VESDA ) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • - สามารถอ่าน-เขียนแบบ และใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม-ไฟฟ้ากำลัง /เครื่องกล
 • - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย (บางครั้ง)
 • - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
 • - หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ