CSPM ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อปี 1984 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างดาตาเซ็นเตอร์ รู้จักกันในนามของ Computer Site Preparation & Management ซึ่งมีความสามารถในการดำเนินการก่อสร้างดาตาเซ็นเตอร์ให้แล้วเสร็จโดยใช้ผู้รับเหมารายเดียว ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อน ของงานที่ต้องใช้ผู้รับเหมาและผู้ขายหลายราย

 

ด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัท CSPM ได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากดาตาเซ็นเตอร์ ตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า CSPM จึงเปลี่ยนเป็น Critical Services Product & Management.

 

 

CSPM (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการในเดือนมกราคม 2017 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดาตาเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยทีมผู้บริหาร และพนักงาน 65 คนที่มีประสบการณ์ในงานออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษา ดาตาเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ศูนย์บริการ 7 แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศไทย และรถบริการ 20 คัน ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงสถานที่ทำการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว