ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ และเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการออกแบบและ จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำให้ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์การโทร คมนาคมอย่างครบวงจร (one-stop-service) สำหรับลูกค้า โดยสามารถออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและครอบคลุม ตรงตามความต้องการของลูกค้า