High Sensitivity Smoke Detector System

1. อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุด (Aspirated Smoke Detectors)

อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุดเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่มีความสำคัญสูงที่มีความ เสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น ทำงานโดยการสุ่มอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในเครื่องเพื่อวิเคราะห์หาอนุภาคของคาร์บอน ซึ่งเป็นอนุภาคเริ่มต้นของการเกิดควันไฟที่เป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งสามารถแจ้งเตือนให้ทราบได้ก่อนที่จะควันไฟจะปรากฏให้เห็นขึ้นถึง 8ชั่วโมง เพิ่มโอกาสในการ แก้ไขปัญหาได้ก่อน เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

 

   
VESDA VEP 4 pipes VESDA VEP 1 pipe VESDA VES
     
VESDA VEU VESDA VEA  
     
     

 

2.ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Suppression System)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นในห้องที่มีมูลค่าสูง อาทิเช่น ห้อง Data Center หรือห้อง Server รวมไปถึงห้องไฟฟ้า หรือห้องควบคุมต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คือการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะส่งผลก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้    ซึ่งระบบดับเพลิงอัตโนมัตินี้ จะมีส่วนช่วยให้เหตุเพลิงไหม้ไม่ลุกลาม และสงบลง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง ปัจจุบัน สารดับเพลิงที่เป็นที่นิยมใช้ มีหลายชนิด เช่น FK-5-1-12 หรือ NOVEC 1230 , HFC-227ea หรือ FM-200 , IG-100 หรือ Nitrogen , Co2 หรือ Carbon dioxide เป็นต้น ซึ่งสารดับเพลิงแต่ละชนิดนี้ อยู่ที่การออกแบบ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป้องกันต่างๆ

  

 

3.ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก (Protection of Small Spaces)

Blazecut เป็นระบบดับเพลิงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ ช่องเครื่องยนต์ของยานพาหนะ , เครื่องจักร, ตู้เซิร์ฟเวอร์, ตู้ไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อความเสี่ยงจากเพลิงไหม้  ซึ่งในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจส่งผลเสียหายร้ายแรง เช่น ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด คือเสียชีวิต

  

4.ระบบทดสอบความสมบูรณ์ของห้องป้องกัน (Enclosure Integrity)

 (Retrotec) เป็นการทดสอบรอยรั่วของห้อง ที่จะติดระบบดับเพลิงพิเศษ เนื่องจากมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง (NFPA2001) กล่าวคือ ห้องที่ได้รับการป้องกัน จะต้องกักเก็บสารเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดับเพลิง