พันธกิจ 

สร้างความมั่นคงให้กับงานวิศวกรรมสำหรับอาคารที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจของลูกค้า ที่ต้องการความต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน(Ensuring Business Continuity for Critical Environment)