FG-NET-TRULY BESPOKE SYSTEM

ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำรั่วซึมถือเป็นความเสี่ยงของธุรกิจ น้ำรั่วซึมเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ยากเนื่องจากการเดินท่อน้ำประปาไปตามส่วนต่างๆของอาคารยังเป็นที่สิ่งที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงย่อมมีโอกาสที่ท่อน้ำประปาจะแตกหรือรั่วตามอายุการใช้งาน การสั่นไหวหรือการถูกกระแทก นอกจากนั้นนำ้ยังมีโอกาสที่จะรั่วซึมมาจากภายนอกอาคารตามขอบหน้าต่าง หลังคาหรือดาดฟ้าอาคาร น้ำที่รั่วซึมเหล่านั้นสามารถแทรกซึมไปตามส่วนต่างๆของอาคารและไหลลงมาชั้นล่างและฝ้าเพดานซึ่งอาจหยดลงอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น การที่น้ำหยดลงอุปกรณ์ไอทีอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ล่มทำให้การให้บริการลูกค้าหรือการผลิตหยุดชะงัก หรือน้ำที่หยดลงเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติหรือที่เรียกกันว่า UPS ก็อาจทำให้เครื่อง UPS เสียหายไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไอทีได้

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมรุ่นใหม่ๆ สามารถที่จะสร้างแผนผังและแจ้งให้ทราบตำแหน่งที่น้ำรั่วซึมได้ จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุและแก้ปัญหาได้รวดเร็วที่สุด