ระบบดับเพลิงด้วยแก๊ส Novec 1230 , IG-100 , FM-200

ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สเช่น Novec 1230 , IG-100 , FM-200 มีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงเอกสารสำคัญหรือวัตถุมีค่าเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้าและมีความสะอาดไม่ทิ้งคราบสกปรกหรือคราบน้ำ ระบบดับเพลิงมาตรฐานที่ติดตั้งมากับอาคารมักเป็นระบบดับเพลิงด้วยน้ำที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าซึ่งย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้านอกจากนั้นแล้ว สำหรับระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์และชุดควบคุม บ่อยครั้งอาจมีความผิดพลาดจากสาเหตุบางประการที่ก่อให้เกิดการทำงานของระบบดับเพลิงเองโดยที่ไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้จริงนำมาซึ่งความเสียหายของอุปกรณ์หรือหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงและระบบดับเพลิงทำงาน ก็ย่อมมีอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้ไหม้เสียหายไปด้วยจากการใช้ระบบดับเพลิงที่นำไฟฟ้าหรือทิ้งคราบสกปรกหรือคราบน้ำ