High Sensitivity Smoke Detector System

1. อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุด (Aspirated Smoke Detectors)

อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุดเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่มีความสำคัญสูงที่มีความ เสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น ทำงานโดยการสุ่มอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในเครื่องเพื่อวิเคราะห์หาอนุภาคของคาร์บอน ซึ่งเป็นอนุภาคเริ่มต้นของการเกิดควันไฟที่เป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งสามารถแจ้งเตือนให้ทราบได้ก่อนที่จะควันไฟจะปรากฏให้เห็นขึ้นถึง 8ชั่วโมง เพิ่มโอกาสในการ แก้ไขปัญหาได้ก่อน เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

 

   
Xtralis VESDA VLF  Xtralis VESDA VLC  Xtralis VESDA VLP
     
 Xtralis VESDA VLS  Xtralis VESDA VFT-15  Xtralis VESDA VLI
     
 Xtralis VESDA VLQ  Xtralis VESDA E - VEU  Xtralis VESDA E - VEA

 

2.ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Suppression System)

เมื่อเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจนเกินความสามารถในการควบคุมได้แล้ว เพื่อจะระงับเหตุเพลิง ไหม้ที่เกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ชีวิต และทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว ระบบดับ เพลิงอัตโนมัติจึงมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี้ โดยเฉพาะ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ พื้นที่ที่เก็บอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง อยู่ สารดับเพลิงสะอาด (Clean agent) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์เหล่านั้น ก็เป็นทางเลือกที่นำมาใช้ เช่น สาร Aerosol สาร FM200 และ ก๊าซเฉื่อย (Inert gas) เป็นต้น