ตำแหน่ง    พนักงานบัญชี        1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จต่างๆ
 • บันทึกบัญชีลงในระบบ  Business Plus และจัดทำ Report
 • ติดตามเอกสารทวงถามลูกหนี้
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี  1-3 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี-ลูกหนี้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถเจรจราต่อรองได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง      Sales Representative /Sales Engineer  2 อัตรา

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ขายงานโครงการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ 
 • ขายสัญญาบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์งานขายระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มียานพาหนะ (รถยนต์) 
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ